اعضای شرکت

مهندس احسان مهبدنیا


رییس هئیت مدیره


مدیر فنی و گارانتی

مدیر واحد انفورماتیک

مهندس محمد قنبری


مدیر فنی واحد طراحی و دکوراسیون